Riešenia ETOS

Informačný systém pre potravinárstvo

etos potravinyV oblasti ponuky informačného systému pre potravinárstvo všeobecne má firma ETOS SOFT s.r.o. vyvinuté vysoko špecifikované moduly.

Moduly na pokrytie špecifíckého nákupu surovín pre oblasť potravinárskych produktov.

 • Nákup špeciálny pre komodity ovocia a zeleniny
 • Nákup špeciálny pre nákup hydiny a iných potrav.výrobkov
 • Nákup jatočných zvierat

Zber dát pomocou informačného systému QI

Zber dát v nákupe je súčasťou technologickej vrstvy dát, ktorá on-line komunikuje z váhami a sprístrojmi na meranie kvality nakupovaných komodít. Moduly nákupu majú priamu väzbu na dalšie spracovanie vo výrobe na špeciálnu „Potravinársku výrobu“. V potravinárskej výrobe sú spracované všetky stupne rozpracovania až po skladanie v jeden potravinársky výrobok. V časti potravinárskej výroby pracujeme na princípe návrhu všetkých výrobných procesov, ktoré sa v danej výrobe nachádzajú a majú väzbu na spracovanie skladovej evidencie. IS pracuje na princípe zberu a spracovanie dát nad technologickou vrstvou dát, a tak celé spracovanie v IS je možné sledovať v reálnom čase.

Neoddeliteľnou súčasťou spracovania výroby je vyhodnotenie každého výrobného procesu z hľadiska výnosnosti, výtažnosti a sledovania ziskovosti za každý výrobný proces na urovni:

 • Spotreby surovín, materiálov, obalov, prísad a pomocných surovín
 • Spotreby ceny práce a kapacity ľudských zdrojov
 • Spotreby energií a kapacít strojov
 • Sledovanie iných režijných nákladov
 • Sledovanie všetkých technologických postupov v rámci každého výrobného
 • procesu cez technologické nosiče informácií napojené priamo do IS •Sledovanie podmienok HACCP v prepojení na IS a kritické miesta
 • Vysledovateľnosť na všekých stupňoch výroby

Mapa procesu v mäsokombináte

masokombinat

V informačnom systéme QI je riešenie na spracovanie:

 • Plánovania nákupu základných surovín
 • Plánovania výroby na všetkých stupňoch rozpracovania
 • Plánovania predaja potravinárskych výrobkov

Zber informácií z technologickej vrstvy dát v informačnom systéme QI

Zber informácií z technologickej vrstvy dát v informačnom systéme QI je obrovským priestorom pre výpočet kalkulovanej ceny výrobku v reálnom čase na všetkých stupňoch rozpracovanej potravinárskej výroby. Všetky potravinárske výrobky maju v systéme zabudované „Balenie za výrobcu“ Kde prebieha štandardné balenie výrobkov. V module predaj je vypracovaný špeciálny expedičný systém s prepojením na technologickú vrstvu dát s rôznymi nosičmi informácií podľa podmienok potravinárskych výrobkov. Expedičný systém je postavený na báze predaja výrobkov:

 • nebalených a voľne ložených
 • balených na štandardnej urovni
 • špeciálne balených pre potreby odberateľa

V expedičnom systéme je zapracovaná čiastočná a uplná kompletizácia pre odberateľa s prepojením na kontrolné miesto predaja a automatickou tvorbou predajných dokladov.

Log in